LIP projektet
 

 
LIP-Projektet: Levande vattenmiljöer
   

Miljöer längs Östanåsån

Älvvård

Vård och skötsel av kulturlämningar

Vandringsleder och trivselplatser

Landskapsvård

Information

Byggnationer

Övriga aktiviteter

Sammanfattande slutsatser


Älvsbackabygdens djur och natur

Prioritering av miljö- och kulturobjekt i Älvsbacka socken

Naturstigar och leder i Älvsbackabygd

 

RESULTAT OCH ERFARENHETER FRÅN BYALAGET ÄLVAN I ÖSTANÅS, ÄLVSBACKA I KARLSTADS KOMMUN.

Byalaget Älvan bildades 1994 i syfte att främja samvaro, utveckling och aktiviteter i den lilla byn Östanås i Älvsbacka socken. Medlemsantalet har sedan starten legat på drygt 200 vilket innebär att en stor del av de boende i området är mer eller mindre aktiva i byalaget.
Aktiviteter med anknytning till barn, djur och natur har legat i centrum, samtidigt som arbetet med att utveckla och öppna bygdens alla värden för en bredare publik hela tiden varit viktig.
För att kunna nå framsteg i denna del är samverkan viktig, inte bara lokalt utan även med myndigheter, företag och andra. I arbetet med att bevara och utveckla områdets rika natur- och kulturvärden har ex.vis kontakt och samverkan med Karlstads kommun, StoraEnso, Fortum, lokala fiskevårdsföreningar och Skogsvårdsstyrelsen varit av central betydelse.

När vi 1999 upptäckte att möjligheter fanns att söka ett projektbidrag för att kunna förverkliga en del av de ideér som fanns var det naturligt att ta denna chans.
Lip-projektet ”Levande vattendragsmiljöer” var som klippt och skuret, här fanns möjligheter att bevara och utveckla de fina miljöerna i och kring ån, samt att göra området attraktivt och tillgängligt genom information, leder och trivselplatser.
Vi sökte och fick ett bidrag som efter justering (ej behov av fisktrappa) blev 400 000 kr.
Genom eget arbete motsvarande denna summa kan vi idag summera projektet som lyckat, inte minst vad gäller de åtgärder som gjorts i älven och i form av skydd av känsliga miljöer.


Sockenkarta med projektområdet. Klicka på kartan för att få en större, högupplöst bild.

Översiktbild Östanåsområdet från norr

Till toppen på sidan


MILJÖERNA LÄNGS ÖSTANÅSÅN

är både vackra och värdefulla. Den nedre delen är tyst, tidlös och består av flacka fuktiga sumpskogsområden dominerade av gran med inslag av grova lövträd. Området är rikt på döda träd och innehåller flera ovanliga arter, ex.vis mossor, svampar. Längre upp längs ån är skogen helt dominerad av lövträd, olikåldrig och med ett mycket stort inslag av död ved.

Lackticka   Lövnaturskogen

Skydd :
Bägge områdena har efter Lip-projektets slut nu ett evigt skydd genom att Skogsvårdsstyrelsen bildat 2 st sk. biotopskydd totalt omfattande drygt 9 hektar.
Förutom dessa två områden har under tiden för LIP-projektet ytterligare c:a 11 hektar skyddats genom sk. naturvårdsavtal på mark som har särskilda förutsättningar att utveckla höga naturvärden. Naturvårdsavtalen löper på 50 år. Fortum har utan krav på ersättning avsatt 7 hektar av denna areal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis har 20 hektar av kantskogarna längs ån nu ett formellt skydd. Till detta kommer 95 hektar ”vitryggområde” på StoraEnsos mark och c:a 7 hektar friv hänsyn på privat mark.

Naturvårdande åtgärder :
Det råder idag en brist på äldre, luckiga och variationsrika lövskogar. Till följd av detta är idag flera insekts- och fågelarter ovanliga, främst sådana som lever i döda lövträd.

I projektet har insatser gjorts i syfte att gynna lövträd och att öka andelen död ved.
Lövträd och lövskog har gynnats genom att gran huggits ut, som hemved eller som massaved. En något udda aktivitet i byalaget var den ”granryckardag” som genomfördes i maj 2002. Drygt tio personer sysselsattes under skratt och trevnad med att rotrycka gran i värdefull lövskog. Död ved har skapats främst genom ringbarkning av gran och en del björk. StoraEnso har genom högkap skapat flera hundra lövhögstubbar i Lip-området. väster om byn.

Totalt har 27 hektar på olika sätt åtgärdats för att gynna naturvärden i skogen.
Kombinationen skydd och naturvårdande åtgärder har förbättrad miljöerna för löv- och dödvedsberoende arter. C:a 100 ha utgörs av lövträdsdominerad skog i området. En uppskattning av några häckande arter beroende av lövskog ger spillkråka 2 par, mindre hackspett 2-3 par, större hackspett 5-7 par, gröngöling 2-4 par, stjärtmes 5-6 par, entita 4-5 par härmsångare 8-10 par, grönsångare 6-10 par, skogsduva 1 par.

Uthuggning gran högkap av lövträd

Till toppen på sidan


ÄLVVÅRD

Östanåsån i folkmun kallad ”älva” går likt en ryggrad genom byn. På dryga 2 km faller ån cirka 37 meter. Detta var orsaken till att Östanås och Älvsbacka bruk här en gång uppstod. Kvarnar, spiksmedja, sågverk, tegelbruk och brukets alla byggnader kantade ån där vattnets kraft omvandlade säd till mjöl, timmer till plank o.s.v . Efter dryga 250 år valsades sista järnet ut och bruket gick i graven. Tegelbruk och kvarnar gick några år till, liksom flottningen på ån som upphörde på 50-talet. Skogen återtog arenan i form av idag värdefulla lövskogar. Längs ån skymtar murar, dammfundament och järn av olika form och slag. Ån var rensad från stora stenar, längs strandlinjen ligger upplockade stenar som annars hindrade stockars färd mot sågen.
En av Vårt Lip-projekts viktigaste åtgärder har varit att värna och vårda ån så att den urtida bäcköringstam som där finns skall utvecklas och må bra..
Efter inledande inventering av fiskbestånd och åtgärdsbehov har arbetet inriktats på följande tre viktiga grundstenar :

----- Att återföra sten i ån för ståndplatser åt fisken.
----- Att iordningställa lekplatser genom att lägga ut grusbäddar på lämpliga platser.
----- Att få till stånd en reglering av ån så att inga torrläggningar sker
.
I arbetet har också ingått att återföra öring till de öringtomma forssträckorna uppströms Östanås gård..
Arbetet har skett under sakkunnig ledning och har utförts både av byalagets medlemmar och kommunens arbetslag.

Under LIP-tiden har c:a 2 180 meter älvsträcka restaurerats. 50 stycken öringar har satts ut på övre sträckan i sept 2003. (Öring från nedre sträckan.) Inventering på nedre sträckan visar på god föryngring av öring och stor täthet, c:a 45 st/100 m2. Strömstare häckar årligen med 2 par (en holkhäckning 2002), forsärla 2-3 par (4 par 2000). Bägge arterna är beroende av kulturlämningar i form av murar, brofundament och liknande i anslutning till forsande vatten.

  Arbetslaget återbördar sten till ån
  Östanåsöring 2 år gammal (13 cm)

 

 

Till toppen på sidan


VÅRD OCH SKÖTSEL AV KULTURLÄMNINGAR.

Området i och kring Östanås har höga kulturmiljövärden. Många av dessa har koppling till bruksepoken för dryga 100 år sedan. Bortsett från själva herrgårdsområdet där en del av den gamla bebyggelsen finns kvar, utgörs det mesta av de forna verksamheterna av ruiner och fundament främst längs ån. I området och dess närhet finns ett flertal gamla torplämningar och även ett antal varggropar.
En ambition i LIP har varit att plocka fram en del av de mest tydliga lämningarna. Arbetet med att göra detta har skett i samråd med Länstyrelsens kulturmiljöenhet.
Nedan ser vi två exempel på åtgärder i syfte att synliggöra några av dessa lämningar.

Totalt har 14 st lämningar på olika sätt åtgärdats inom ramen för LIP.

Kvarnruinen

Pinoutgrävning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till toppen på sidan


VANDRINGSLEDER OCH TRIVSELPLATSER

är viktiga för att underlätta och stimulera till utflykter i ett område. Genom information ges också möjlighet att skapa intresse och förståelse kring de olika värden som finns. I Östanåsområdet finns idag tre olika vandringsleder/stigar vilka är markerade och prydda med en viss information i fält. Natur-och kulturstigen är en av de rundslingor som finns och som till stor del löper längs ån. Den information som finns beskriver främst de olika natur- och kulturmiljöerna längs ån. Butorps-leden är en annan led som tvärar över höjden väster om byn och förbinder byarna Butorp och Östanås.
En tredje led har kommit till som ett resultat av LIP, den sk. Pinoleden. Leden är lagd som en rundslinga och länkar samman ett tiotal av de torplämningar som ligger på berget väster om byn. Förutom information om de olika torpens historia. finns längs leden flera rastplatser och fina utsikter över byn och det omgivande skogslandskapet.

I LIP-projektet har förutom underhåll och skötsel av natur- och kulturstigen, 6 km ny vandringsled iordningställts och flera nya trivselplatser tillkommit.

Vy från Pinoleden

Till toppen på sidan


LANDSKAPSVÅRD

I ett vackert landskap finns värden lätta att känna, svåra att mäta. Vad som är vackert kan vi ha olika uppfattning om, men en rumslig variation skapar upplevelser i såväl tid som i rum. Landskapet är en ”produkt” av den markanvändning som från tid till annan varit mest lönsam. Krasst kan vi säga att vi har det landskap vi förtjänar.
Vi är alla medvetna om vad som händer eller kommer att hända då djuren lämnar björkhagen och strandängen, när åkrar planteras och skogar förtätas.
De problem som finns med igenväxning finns även i Östanås, som av vissa kallats ”albuskarnas förlovade land”.
Östanås är unikt i den mening att här jobbas aktivt på olika håll med att värna och vårda det ännu öppna landskapets värden. I kombination med natur- och kulturmiljövärden skapas också medvetet estetiska värden.

I LIP-projektet har några insatser gjorts i syfte att lyfta fram de estetiska värdena och samtidigt också återskapa en del av den historia som finns kopplad till tidigare brukande.

Strandängen före renovering

Till toppen på sidan


INFORMATION

Information har skett på olika sätt, dels genom möten och aktiviteter, dels genom återkommande artiklar i föreningstidningen ÄLVAN-bladet som kommer ut 2-4 gånger per år. En följd av projektet är att byalagets hemsida återuppstått och fått en bra layout tack vare proffsiga medlemmars kunskaper.
Tack vare projektet och de aktiviteter som varit kopplade till detta har en rad besök från skolor, föreningar m.m skett.
Aktiviteterna har bland annat visat vad liv som finns i vatten och hur man vårdar detta, varför är det så viktigt med döda träd och hur bodde folket på Pinoberget.
Intresset har varit stort och har ökad i senare delen av projektet, bland annat som följd av att kommunen bussat upp ungdomar från skolor i Karlstad.


Informationsdag vattenvård.


Till toppen på sidan


BYGGNATIONER

Två välbehövliga byggnationer har under Lip-tiden genomförts för pengarna.
Brobygget över älven vid Östanås gård var sedan länge påtänkt.

Brobyggare   Den färdiga bron

Den förra bron var dålig. Lip gav oss möjligheten att genomföra detta, de ”gröna jobbarna” från Skogsvårdsstyrelsen gjorde jobbet. Bron är en del av naturstigen och är samtidigt en länk för boende på bägge sidor älven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det åttakantiga trivsel –och informationshuset uppe vid Gräsmången kommer sannolikt bli det för alla mest bestående monumentet av LIP-projektet.
Huset är tillkommet efter ideer, ritning och behov från byalagets medlemmar. Huset är ett ”allmänhetens hus öppet för alla”. Vandrare, besökare, skolklasser kan här samlas för utflykter, övningar i ett område med många värden. Storlek, (60 m2) form, eldstad och inredning kommer att ge möjligheter till skiftande aktiviteter och därmed också vara en stor tillgång för aktiviteter som rör byalagets verksamhet.
Huset är helt klart sommaren 2004, bland annat skall golv läggas och taket grästäckas. (fler bilder)

Till toppen på sidan


ÖVRIGA AKTIVITETER

Uppsättning av holkar totalt 120 stycken, inköp och utsättning av minkfällor, målning och underhåll av leder m.m.
Många har på olika sätt hjälpt till. Goda råd och ideer, transporter, plogning, utkörning av div material, m.m.
Projektet har krävt många kontakter, möten m.m Samverkan är ett nyckelord och utan positiva kontakter blir det tungt och svårt. Administration och ekonomisk uppföljning har varit förhållandevis enkel.

 


SAMMANFATTANDE SLUTSATSER

Vi tror nog att öringen med flera levande varelser i ån nu kommer att må bättre, vattenföringen är jämnare och älvbottnarna är mer varierade med stora stenar och grusiga lekbottnar. De provfisken som gjorts bådar gott och vi hoppas att öringarna skall föröka sig även på den övre sträckan.
Lövskogsmiljöerna har blivit både större och flera, de är också mer variationsrika än förut med ett betydande inslag av döda träd. Chansen att stöta på stjärtmesar, mindre hackspett med flera har ökat.
Området har blivit ännu mera tillgängligt då nya leder skapats. Pinoleden kommer att bli ett uppskattat vandringsmål där man förutom vildmarksstämning och kulturhistoria också får en hänförande utsikt över Älvsbackadalen.
Sist men inte minst kan vi säga att området nu fått sin naturliga samlingsplats, en utgångspunkt för information och trivsel. Den åttkantiga byggnaden vid Gräsmången är ett nytt landmärke och ett signum för en ny epok där nya värden för människor blir allt viktigare.

 
LIP-projektet har varit en bra knuff framåt för ideer som redan fanns. Viktigt att nu hålla i--- att projektet inte bara blir en parentes. Nu återstår underhåll, marknadsföring och ytterligare utveckling, där alla värden nyttjas med människan i centrum på naturens villkor.
Fortsatt samverkan med olika parter är en nyckel till att lyckas.

 

 

Byalaget ÄLVAN genom Jan Bengtsson projektledare. (webbredigering Håkan Nilsson)

 

 

 

Till toppen på sidan


Copyright © 2022 Älvsbacka

kontakta: webbansvarig